Privacyverklaring
Clinical Pharmacy & Services

Wie zijn wij?

Clinical Pharmacy & Services, gevestigd aan de Chroomstraat 4-6 te (1362 JK) Almere, is eengespecialiseerde apotheek voor ZBC’s en klinieken (hierna: ‘CPS’ of ‘wij’). CPS is eenhandelsnaam van Fresco Farma B.V. en verantwoordelijk voor de verwerkingen van uwpersoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Bij het verwerken van uwpersoonsgegevens houdt CPS zich vanzelfsprekend aan de Algemene verordeninggegevensbescherming (AVG) en eventueel andere toepasselijke wet- en regelgeving, zoalsfiscaalrechtelijke wetgeving met betrekking tot bewaartermijnen. Als u vragen heeft over dezeverklaring of onze gegevensverwerkingen, dan helpen wij u graag verder. Onzecontactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt CPS van u?

CPS verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

• Personalia (voornaam en achternaam, woon- en afleveradres, e-mailadres en

telefoonnummer);

• Accountgegevens (gebruikersnaam, BIG-nummer en wachtwoord);

• Aankoopgegevens (factuuradres, aankoopdatum en aangeschafte producten);

• Correspondentiegegevens gekoppeld aan ons orderportaal (e-mailberichten

gegenereerd door het order portaal).

Wij ontvangen de hierboven beschreven persoonsgegevens zowel rechtstreeks van u als via

derden voor zover dit in overeenstemming is met de wet. Wij gaan er van uit dat u hierover

door deze derden geïnformeerd wordt. In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen de

uitwisseling.

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

In de volgende gevallen verzamelen wij gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

• Persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u een account aanmaakt en/of

andere informatie die u invoert en verstrekt via onze website;

• Persoonsgegevens die u verstrekt door over te gaan tot aanschaffing van een product

of dienst;

• Persoonsgegevens die u verstrekt door over te gaan tot een retouraanvraag van

een product of dienst.

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Wij kunnen persoonsgegevens ontvangen via (diensten van) derde partijen, bijvoorbeeld van

geneesmiddelenfabrikanten. U heeft hier of toestemming voor gegeven of er is een wettelijke

verplichting voor het uitwisselen van deze gegevens. Het betreft de persoonsgegevens zoals

hierboven opgesomd onder het kopje ‘Welke persoonsgegevens verzamelt CPS van u?’.

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken en wat als u geen persoonsgegevens wilt

verstrekken?

In sommige gevallen is verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk, bijvoorbeeld om een

overeenkomst met u aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren. Informatie in velden

gemarkeerd met een * is noodzakelijk om aan ons te verstrekken. Wanneer u ervoor kiest de

opgevraagde persoonsgegevens niette verstrekken, kan CPS de betreffende overeenkomst niet

sluiten of de dienst niet leveren. Als u informatievelden invult die niet met een * zijn

gemarkeerd, geeft u daarmee toestemming aan CPS om deze persoonsgegevens te verwerken.

Deze gegevens gebruiken wij niet voor marketingdoeleinden. In dat geval vragen wij uw

expliciete, voorafgaande toestemming.

Persoonsgegevens over anderen die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Het kan voorkomen dat u de persoonsgegevens van andere personen (zoals patiënten) met ons

deelt, bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens voor het afleveren van een medicijn. Wij

attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om deze personen in te lichten dat

u bepaalde persoonsgegevens verstrekt aan CPS, zodat zij hier eventueel bezwaar tegen

kunnen maken.

Voor welke doeleinden verwerkt CPS uw persoonsgegevens?

CPS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van een overeenkomst

Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en eventueel beëindiging van de

overeenkomst(en) tussen u en CPS. Uw persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden door

Fresco Farma B.V., waar CPS een handelsnaam van is, voor het uitvoeren van de diensten die

horen bij de overkoepelende klantenservice, zoals het behandelen van een klacht over een

bestelling.

Administratie

Voor de uitvoering en controle van de administratie van CPS.

Communicatie-, marketing- en personaliseringsdoeleinden.

Voor de uitvoering van een klantenservice, voor het doen van (eventueel gepersonaliseerde)

aanbiedingen en/of voor het verstrekken en uitwisselen van informatie over de activiteiten van

CPS.

Kwaliteits- en managementdoeleinden

Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren,

voor het informeren van het management en interne audits. Voor de uitvoering van kwaliteits-

en managementdoeleinden maakt CPS gebruik van gepseudonimiseerde gegevens.

Wet- en regelgeving

Vooridentificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid

en de naleving van wet- en regelgeving.

Op welke juridische grondslagen baseert CPS de verwerking(en) van uw persoonsgegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van uw

persoonsgegevens rechtvaardigen. CPS beroept zich op de volgende vier grondslagen.

Uitvoering van de overeenkomst

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die u met ons heeft uit te voeren.

Toestemming

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming,

bijvoorbeeld voor het versturen van een marketingnieuwsbrief. U kunt uw toestemming

natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje ‘Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?’

leest u hoe u dit kunt doen.

Wettelijke verplichting

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens omdat uit de wet- en regelgeving

voortvloeit dat wij dit moeten doen, bijvoorbeeld in het geval van het bewaren van de

boekhouding.

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken uw persoonsgegevens in sommige gevallen met als grondslag het

gerechtvaardigde belang. Onder het volgende kopje kunt u meer lezen over deze belangen,

bijvoorbeeld ten behoeve van onze bedrijfsvoering.

Wat is het gerechtvaardigd belang van CPS bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevensis nodig omeen goede relatie in stand te houden tussen

CPS en haar klanten of voor de redelijke zakelijke belangen van CPS, bijvoorbeeld om onze

klanten te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten of het verbeteren van

onze dienstverlening.

Aan wie verstrekt CPS uw persoonsgegevens?

CPS kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken in overeenstemming met deze

Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zonder uw uitdrukkelijke

toestemming maakt CPS uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor eventuele

marketingdoeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen door de onderstaande categorieën worden ontvangen:

Derde partijen met wie we overeenkomsten hebben om namens ons diensten te leveren

Uw gegevens worden gedeeld met het transportbedrijf dat door CPS wordt ingeschakeld om

het door u aangeschafte product te bezorgen. Uw gegevens kunnen verder worden gedeeld

met een incassobureau wanneer u een factuur niet betaald.

Toezichthouders, de Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties

Wij kunnen uw persoonsgegevens met autoriteiten delen:

• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel;

• Als dit noodzakelijk ister voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals

fraude, bedrog of vervolging);

• Als het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid, bijvoorbeeld in het geval van

een melding aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, of ter bescherming van de

rechten en vrijheden van anderen.

Overig

Iedere derde partij voor wie wij uw toestemming hebben ontvangen om uw persoonsgegevens

mee te delen, bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking. Daarnaast kunnen uw gegevens

mogelijk ingezien worden door een externe auditpartij wanneer wij opdracht geven tot het

uitvoeren van een audit of deze audit op grond van de wet mogelijk is.

Geautomatiseerde besluitvorming

CPS neemt geen besluiten door middel van geautomatiseerde verwerking (algoritmen).

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt grotendeels binnen de grenzen van de

Europese Unie. Alle Europese landen moeten voldoen aan dezelfde wettelijke regels,

waarmee op Europees niveau een consistent beschermingsniveau geldt bij de verwerking

van persoonsgegevens. Onze website wordt gehost in de Verenigde Staten bij Webflow.

Deze partij doet mee aan het EU-US Data Privacy Framework. Dit Framework biedt een

adequaat beschermingsniveau, vergelijkbaar met dat in de Europese Economische

Ruimte (EER).

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de

hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat CPS uw persoonsgegevens in geen

geval langer zal bewaren dan wettelijk is toegestaan. In het geval van fiscaalrechtelijke

wetgeving is dit maximaal zeven jaar. Wij zijn als apotheek wettelijk verplicht om digitale

recepten 20 jaar te bewaren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

CPS zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw

persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Wij hebben in ieder geval de volgende

maatregelen genomen:

• Wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen;

• Toegang tot de server en de database gebeurt middels SSH (Secure Shell)/SFTP (SSH File

Transfer Protocol) en is alleen mogelijk vanaf de IP-adressen van onze werklocaties;

• Er wordt dagelijks een back-up van de server gemaakt. Deze back-up wordt drie weken

bewaard.

Uw rechten

U heeft het recht de verzameling van uw persoonsgegevens door CPS in te zien, te rectificeren

en/of te wissen. Daarnaast kunt u bij CPS de volgende rechten inroepen: het recht op

beperking van uw persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid van uw

persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe

u gebruik kunt maken van deze rechten.

Als u inzage wenst in uw volledige persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt

rectificeren of wissen die u zelf niet kunt aanpassen (voorzovertoelaatbaar), dan kunt u contact

met ons opnemen via privacy@cp-s.nl .

Voor de uitoefening van uw recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking,

overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of bezwaar, kunt u eveneens uw verzoek

richten aan privacy@cp-s.nl . Houd u er rekening mee dat CPS aanvullende informatie kan

opvragen om uw identiteit te verifiëren.

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?

Als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens,

dan kunt u deze toestemming altijd aanpassen of intrekken. Houd er rekening mee dat de

intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft.

U kunt de aanpassing of intrekking van uw toestemming kenbaar maken via privacy@cp-s.nl of

de afmeldlink onderaan een marketingnieuwsbrief.

Klachten en contactgegevens

Bent u niet tevreden over de wijze waarop CPS met uw gegevens omgaat of heeft u een vraag

over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris

Gegevensbescherming (FG) via privacy@cp-s.nl.

CPS neemt klachten serieus en legt elke klacht schriftelijk vast. Komt u er niet uit met onze FG?

Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U kunt een klacht ook altijd voorleggen

aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in oktober 2023.